Školní jídelna

Stravné se hradí do patnáctého dne v měsíci, číslo účtu je:
27-9229690207/0100.

Celodenní stravné činí:

45,- Kč pro děti do 6 let

(přesnídávka 8,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 8,- Kč,
pitný režim 4,- Kč)

48,- Kč pro děti od 7 let

(přesnídávka 9,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 9,- Kč,
pitný režim 4,- Kč)


Aktuální jídelní lístek
(ve formátu .doc)


Platby

Platby - stravné a školné
(ve formátu .xls)
Směrnice o stravování ve školní jídelně mateřské školy platná od 01.09.2017

Zpracovala: vedoucí stravování

Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., /školský zákon/ v platném znění. Řídí se vyhláškou č. 463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 17/2008 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice je v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech.
Školní jídelna je součástí Mateřské školy Čakovičky, příspěvková organizace.

Výše stravného:

V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, je stanovena výše úplaty (částka účtována na den):

Strávníci do 6 let:

přesnídávka 8,00 Kč
oběd 29,00 Kč
svačina 8,00 Kč
celkem 45,00 Kč


Strávníci 7 – 10 let:

přesnídávka 9,00 Kč
oběd 30,00 Kč
svačina 9,00 Kč
celkem 48,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 2.

Přihlášení ke stravování:

Při nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování. Tato přihláška je platná po celou dobu docházky do mateřské školy.

Poplatky za stravné se hradí:

Bezhotovostně – převodem na účet školky, do zprávy pro příjemce je nutné napsat celé jméno dítěte a platbu uskutečnit vždy k 15. v měsíci.
V hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ pouze vyjímečně po osobní domluvě.

Nakládání s nevyčerpanou částkou za stravování:

a) Děti, které odcházejí z MŠ – částka se vyplácí zákonným zástupcům na účet (číslo bankovního účtu rodič dodá písemně s vlastnoručním podpisem). Pokud číslo účtu nedodá, bude mu částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla provedena poslední platba stravného a školného v předchozím měsíci téhož roku. Částka bude převedena třikrát za školní rok a to v měsících prosinec, březen a červenec.

b) Děti, které budou docházet další školní rok do MŠ – částka se vyplácí zákonným zástupcům na účet (číslo bankovního účtu rodič dodá písemně s vlastnoručním podpisem). Pokud číslo účtu nedodá, bude mu částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla provedena poslední platba stravného a školného v předchozím měsíci téhož roku. Částka bude převedena třikrát za školní rok a to v měsících prosinec, březen a červenec.

Odhlašování stravy:

Odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8:15 hodin telefonicky na tel. čísle MŠ. Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěti ve školním zařízení odhlásit stravu.

Pokud dítě opustí prostory MŠ než je doba oběda (návštěva lékaře, aj) je možné po předchozí dohodě oběd vyzvednout v době vydávání 11:45 – 12:00. Rodiče si přinesou vlastní jídlonosič ne sklo.

Celodenní výlet:

V případě celodenního výletu MŠ bude všem dětem odhlášeno stravování na celý den. Každý rodič si stravování a pitný režim pro své dítě zajistí sám. Odůvodnění: Dle hygienických předpisů musí být pro stravu vydávaného jídla zajištěna optimální teplota což u celodenního výletu není možné.

Výdej stravy:

Výdej stravy je prováděn ve vymezeném prostoru v jednotlivých třídách dle časového rozpisu školy, který je uveden v provozním řádu ŠJ.

Přístup do prostor kuchyně mají jen zaměstnanci MŠ a kontrolní orgány s platným zdravotním průkazem.

Dodatek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb.
Školní jídelna není povinna poskytovat dietní stravování. Po dohodě se zákonným zástupcem a hygienickou stanicí je možná /po stanovení a sepsání podmínek/ donáška vlastní stravy pro dítě.
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v hale mateřské školy nebo na webových stránkách mateřské školy: www.skolka.cakovicky.cz

Jelikož není možná kontrola správného skladování potravin po převzetí odpolední svačiny rodiči, MŠ nezodpovídá za její kvalitu při konzumaci.

Tato směrnice nabývá účinnosti 01.09.2017 na dobu neurčitou.

V Čakovičkách 01.09.2017

Jana Kavalová         Kateřina Daňková
ředitelka školy         vedoucí stravování

 
[CNW:Counter]