Kronika

„Od založení školky až do roku 1994 byla poctivě vedená kronika Mateřské školy. Zde uvádíme pár zajímavých, dnes již trochu úsměvných záznamů“Dne 14. listopadu 1977 byla uvedena do trvalého užívání nově adaptovaná mateřská škola v Čakovičkách – Nové Vsi.

Dne 19 listopadu 1977 byla mateřská škola slavnostně otevřena za účasti veřejnosti, zástupců ONV Praha-východ – s. Faltysové, s. Klifnera, zástupců n. p. Kniha, JZD „Budoucnost“, a členů Rady MNV Nová Ves.

21. listopadu 1977 byl zahájen provoz mateřské školy. Zapsáno je 35 dětí ve věku od 2,5 – 6 let.

 

Zaměstnanci MŠ:

Kuprichtová Světla – ředitelka
Váňová Eva – učitelka
Charvátová Jana – školnice
Dvořáková Anna – uklízečka
Konecká Anna – kuchařka

 

Informativní údaje:


Charakteristika třídy:

 

Mateřská škola je jednotřídní, je zapsáno 35 dětí ve věku 2,5 – 3 let. Matky všech dětí jsou zaměstnány, 1 dítě matku nemá (žije mimo rodinu), 2 děti nemají otce (zemřeli), 1 dítě je adoptované. Fyzická a psychická vyspělost dětí odpovídá věku dětí. Výjimku tvoří 1 chlapec který koktá a 1 dívka s omezenou motorikou.


Děti jsou do mateřské školy sváženy z několika obcí autobusem patronátního závodu. Jsou to obce: Nová Ves, Čakovičky, Zlonín, Neratovice, Líbezníce.


23 dětí nenavštěvovalo před 21.11.1977 mateřskou školu, 12 dětí navštěvovalo jinou M. Š. Děti které přišly z domova měly potíže s vystupováním před ostatními dětmi, v novém prostředí se obtížně adaptovaly.


Docházka dětí během roku byla vysoká, průměrný počet byl 34,6.


V učitelském sboru došlo během roku ke změně, 1. května nastoupila za odcházející s. J. Váňovou, Vlasta Žížalová.

 

Důležité události v životě školy:

 

28.11.1977           Krajská a okresní inspekce s. Veverková a V. Nováková

14.12.1977           Ustavující schůze SRPŠ na účasti OŠI s. V. Novákové. Byl zvolen výbor SRPŠ v tomto složení:

M. Šilhánová – předsedkyně

J. Nováková – jednatelka

J. Charvátová – pokladní

J. Finferlová – skladovací komise

M. Klimentová - skladovací komise

V. Zachovalová - skladovací komise

 

20.12.1977           Slavnostní schůze SRPŠ spojená s kulturním vystoupením dětí. Účast na oslavách 30. výročí února, kulturní vložka. Předání dárků do patronátního závodu.

 

-         Veřejné vystoupení k oslavám MDŽ v Kulturním domě v Čakovičkách a při slavnostní chůzi JZD „Budoucnost“.

-         Výstava dětských prací v rámci oslav osvobození naší vlasti Sov. armádou.

-         Účast dětí a zaměstnanců školy při veřejných oslavách 9. května.

-         Polodenní školní výlet do Veltrus u příležitosti MDD 1. června.

 

Škola byla uzavřena v době hlavních prázdnin a celozávodní dovolené patronátního závodu n. p. Knižní velkoobchod – od 7.7.1978 – 7.8.1978.

Školní roky byl ukončen 30.8.1978 slavnostním rozloučením s 11 dětmi, které odcházejí do 1. třídy ZDŠ. Zástupci MŠ, SRPŠ a MNV se společně s těmito dětmi zúčastnili slavnostního zahájení šk. Roku v ZDŠ v Líbeznících.

 

Školní rok 1986 – 87

Ve školním roce 1986 – 87 je zapsáno 39 děti ve věku 2,5 – 6 let. Ve složení zaměstnanců MŠ nedošlo ke změnám.

 

s. Světla Kuprichlová – ředitelka

s. Jana Nováková – učitelka

s. Iva Burešová – učitelka

s. Anna Dvořáková – uklízečka

s. Anna Barcalová – kuchařka

s. Dagmar Košinová – uklízečka.

 

Děti jsou rozděleny do dvou tříd při ranním zaměstnání. Odpoledne se obě třídy spojují.

Dne 25.9.1986 členská schůze SRPŠ – zvolen výbor SRPŠ v tomto složení:

s. M. Ježek – předseda

s. J. Klimentová – Jednatelka

s. Vojáček – referent

s. Svobodová – pokladní

s. Procházková – stravovací komise

s. Hájková – stravovací komise

 

1.12.1986               Dochází ke změně personálu školy. Místo pomocné kuchařky s. Košinové nastoupila s. Jiřina Mirvaldová, pracovní smlouva byla potvrzena MNV Nová Ves.

20.12.1986           kulturní vystoupení dětí na slavnostní schůzi SRPŠ. Děti 2.tř. přednesly ukázku výchovného zaměstnání v RP a HV. Slavnostní schůze se zúčastnil zástupce MNV s. Mušínský a člen patronátního kolektivu s. Hlavička.

19.1.1987               Děti mateřské školy se zúčastnily obřadu Vítání občánků na MNV Nová Ves. V krátkém kulturním programu vyjádřily radost z narození nových dětí – jejich budoucích kamarádů.

8.3.1987                   Účast dětí na slavnostním shromáždění při příležitosti MDŽ. Děti přednesly kulturní pásmo, ukázku tělovýchovného zaměstnání a předaly ženám zhotovené dárky.

13.3.1987               Návštěva Albatrosu v Praze, prohlídka a seznámení s prodejem knih, rozhovor s prodavačkami, poznávání ilustrace v knihách. Děti si odnesly mnoho zážitků.

16.4.1987               Beseda z příslušníkem VB s. Švancarem. Společně s dětmi vytvořeny různé dopravní situace, s Švancar s dětmi provedl krátký dopravní test, a rozdal dětem „řidičské průkazy“ a různý propagační materiál.

8.5.1987                   Děti se zúčastnily slavnostního shromáždění k výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, společně se zástupci MNV byly položeny květiny u památníku osvobození. Do příprav oslavy se zapojili všichni zaměstnanci mateřské školy a rodiče dětí.

15.6.1987               Soudružka učitelka Nováková Jana dokončila úspěšně studium na pedagogické škole maturitní zkouškou.

28.6.1987               Slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. třídy základní školy. Slavnostní akce se zúčastnili rodiče, zástupci patronátního kolektivu a zástupci MNV.

Od 1.8.1987 do 28.8.1987 byla mateřská škola uzavřena – čerpání dovolených.

Zápis byl ukončen 31.8.1987.

 

Školní rok 1989 – 90

Školní rok 1989 – 90 byl zahájen dne 1. září 1989. V kádrovém obsazení nastaly změny.

 

s. Světla Kuprichlová – ředitelka

s. Jana Nováková – učitelka

s. Jiřina Mirvaldová – školnice

s. Hana Barcalová – kuchařka

Ve školním roce je zapsáno 26 dětí ve věku od 2,5 – 6 let.

 

13.10.1989           Byla provedena celková inspekce mateřské školy inspektorátu ONV s Boženou Drtinovou. Závěr inspekce je velmi dobrý, výsledky výchovné činnosti i organizace práce byly hodnoceny kladně.

 

17.11.1989           17. listopadu 1989 po zásahu bezpečnostních jednotek proti studentům na Národní třídě v Praze došlo k zásadním změnám ve vývoji naší společnosti. Federální shromáždění schválilo změny v naší ústavě. Byl vypuštěn čl. 4 o vedoucí úloze KSČ. Dále parlament zrušil monopolní postavení marxismu – leninismu ve výchově vzdělání. Nové znění: Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duch vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

 

29.12.1989           Byl zvolen prezidentem Československa Václav Havel. Skončila tak důležitá etapa naší společnosti na cestě k svobodným demokratickým volbám.

Změny v zásadním vývoji naší společnosti se projevily i v pojetí, obsahu a metodách předškolní výchovy. Výchova se stala otevřeným osobnostně orientovaným systémem.

V naší materské škole jsme přistoupili k uvolnění režimu dne a přizpůsobili k potřebám a zájmům dětí.

Neprovádíme dvě zaměstnání. Plnění úkolu se uskutečňuje hravými formami v průběhu celého dne.

 

Školní rok 1992 – 1993

V tomto školním roce jsme zaznamenali pokles přihlášených dětí. Na počátku roku bylo přihlášeno 15 dětí. Průměrná docházka byla velmi nízká. Zastupitelstvo obecního úřadu Čakovičky přesto doporučilo udržet provoz mateřské školy. Výhledově v období několika let, po průzkumu v obci Čakovičky a Nová Ves, kde není mateřská škola bude opět stoupat počet dětí. V obci Čakovičky byly prodány parcely na rodinné domky a obecní úřad chce zajistit těmto rodinám možnost umístění dětí v mateřské škole.

Od 1.1.1993 došlo k rozdělení Federativní československé republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Mateřská škola uvolnila prostory jedné třídy a kabinetu pro potřeby podniku Polymer a získala tak sponzora pro částečný náklad na provoz MŠ. Od 1.května 1993 v rámci úsporných opatření byly zkráceny pracovní úvazky zaměstnanců:

učitelka o 2 hod.

školnice o 2 hod.

kuchařka o 2 hod.

Byl upraven provoz mateřské školy od 7 hod. do 16 hod.

 

V souvislosti uvolnění části objektu MŠ došlo k úpravě prostor šaten a ředitelny. Ve výchovné práci jsme se zaměřili na individuální péči a vytvoření rodinného prostředí. Byly vybudovány hrací koutky začala výuka hry na flétnu podle příručky V. Žilky „Veselé dýchání zdravé pískání“. Děti které mají zájem o tuto činnost vyučuje p. uč. Kuprichlová.

 

20.12. 1992   Byla vánoční besídka za účastí rodičů s pásmem tanečků a vánočních koled. Pro rodiče děti zhotovily z přírodního materiálu. Dárky pro rodiče předaly děti při besídce. Dárky pro děti připravil podnik Polymex.

 

1.5.1993       V únoru byl uspořádán karneval s tématem pohádky v MŠ. Kostýmy zajistili rodiče. V průběhu roku byly uskutečněny dvě sportovní soutěže na zahradě mateřské školy. Soutěže byly přizpůsobeny některým zvláštnostem dětí. Každé dítě obdrželo diplom za účast a drobné sladkosti.

 

MDD děti oslavily „Radostným dnem“. Pro děti byly připraveny zábavné pořady, maňáskové scénky, hostina, taneční a literární soutěž. Součástí oslav byla výstava výtvarných prací dětí.

Mateřská škola byla uzavřena na úklid a údržbu od 12.7. do 16.8.1993